Exhibition Stands and Advertising

[wpv-post-featured-image size=’full’]

The annual Gaeloideachas Tionól Forbartha will be held in the Rochestown Park Hotel, Cork on Friday 15 November 2019. Representatives from Irish-medium and Gaeltacht schools from around the country attend this event. It’s expected that more than 300 delegates will be present at Tionól Forbartha 2019. The Tionól Forbartha provides a unique opportunity for organisations and companies to display their products and services for teachers, principals, researchers and others from the Irish-medium education sector. 

This year the exhibition space will be bigger and better than ever. The list of confirmed exhibitors is below. If you’ve any queries, contact Cormac on 01 8535189 or cormac@gaeloideachas.ie

Who'll be there? The A to W...

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Cláir chéime agus iarchéime ó leibhéal 7 go dtí leibhéal 10

Activate Speech
Áiseanna teiripe urlabhra agus teanga.

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta
Baineann ról na Comhairle leis an mbunoideachas agus leis an iar-bhunoideachas agus tá trí mhór-réimse oibre ann: Soláthar acmhainní teagaisc, seirbhísí taca agus taighde.

An Gúm
Foilsitheoir leabhar Gaeilge.

An Phríomh-Oifig Staidrimh
Acmhainní oideachasúla saor in aisce bainteach le staitisticí agus obair na Príomh-Oifige Staidrimh.

An Spailpín Fánach
T-Léinte, geansaithe agus earraí eile Gaelacha

An tÁisaonad
Áiseanna oideachais (áiseanna ilmheán chomh maith le háiseanna clóbhuailte) d’earnáil na Gaelscolaíochta.

An tOireachtas
Is ceanneagraíocht é An tOireachtas a thacaíonn le húsáid na Gaeilge agus le bunú gréasán.

An tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (SSM)
Is seirbhís de chuid na Roinne Oideachais & Scileanna í, ag tacú le scoileanna trí fhorbairt ghairmiúil leanúnach ar ardchaighdeán a sholáthar agus trí acmhainní éifeachtacha teagaisc agus foghlama a chur ar fáil do cheannairí agus do mhúinteoirí scoile.

Bricí Spraoi / Branar téatar do Pháistí
Is seirbhís spraoi cruthaíochta é Bricí Spraoi agus is comhlacht amharclanna do pháistí atá i mBranar.

CJ Fallon
Foilsitheoirí leabhair scoile bhunscoileanna agus meánscoileanna.

Clever Mind Toys
Cluichí oideachas-bhunaithe.

Cló Iar-Chonnacht
Comhlacht foilsitheoireachta lonnaithe i gConamara, a fhoilsíonn leabhair i nGaeilge go príomha, agus ceol traidisiúnta.

Coláiste na Mumhan
Cursaí Gaeltachta i rith an tsamhraidh.

Colaiste Uisce
Is coláiste Gaeilge iad Coláiste uisce, bíonn cúrsaí samhraidh acu do lucht an mheánscoil.

Conradh na Gaeilge
Fóram daonlathach phobal na Gaeilge, ceann de na sé cheanneagraíocht maoinithe ag Foras na Gaeilge san earnáil dheonach.

Cúla 4/TG4
Is sraith de chláir do dhaoine óga atá i gceist le Cúla 4 ar chainéal náisiúnta teilifíse na Gaeilge, TG4.

Cumann na bhFiann
Clubanna Óige / Imeachtaí Náisiúnta (ar nós Carnabhal na nGaelscoileanna) / Gréasán iomláin d’imeachtaí óige trí mheán na Gaeilge

Edco – The Educational Company of Ireland
Soláthraí leabhair agus áiseanna do bhunscoileanna agus meánscoileanna.

Examcraft / 4Schools
Soláthraí d’aiseanna, póstaer agus leabhair Gaeilge. Mata Meabhrach/Gaeilge Chruinn/Dialann Obair Bhaile ina measc.

Futa Fata
Teach foilsitheoireachta a chuireann béim ar ábhar spreagúil a chur ar fáil do léitheoirí óga. Tá suim ar leith aige sa cheol agus sna hamhráin, agus tá éileamh mór ar na dlúthdhioscaí a thagann uaidh.

Gael Linn
Ceann de na sé cheanneagraíocht maoinithe ag Foras na Gaeilge. Eagraíonn siad imeachtaí do bhunscoileanna & d’iar-bhunscoileanna – Coirm, Féilte Peile, Gaelbhratach, Díospóireachtaí, Scléip, Siansa, Abair, Tráth na gCeist.

Gaeltacht UCD
Cúrsaí Teanga / Scéimeanna Scoláireachta

GDK Network Systems
Soláthraí de theicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide (ICT) chomh maith le áiseanna closamhairc Soláthraí is mó de Promethean in Éirinn.

Giglets Education
I gcomhpháirt le COGG chuireann Giglets réimse leathan de théacsanna agus áiseanna Gaeilge ar fáil don seomra ranga.

Glanmore Foods
Cuireann Glanmore Foods bia sláintiúil ar fáil do 300 scoil ar fud na tíre go laethúil.

Glór na nGael
Ceann de na sé cheanneagraíocht maoinithe ag Foras na Gaeilge. Díríonn siad ar fhorbairt na Gaeilge sa teaghlach, i measc grúpaí pobail, agus i measc grúpaí fiontraíochta agus gnó.

Heremon Education Software
Cuireann Heremon Education Software táirge pleanála ar fáil do scoileanna. Tá an táirge ar fáil i nGaeilge anois.

Institiúid Oideachais Marino
Baitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht)

Kíla
Eisiú ceoil, dlúth-dhioscanna agus dvd’anna. Eagrú ceolchoirmeacha, feilte.

Lámh Chúnta
Is suíomh é seo a chuireann acmhainní Gaeilge don seomra ranga/scoil ar fáil idir téacsleabhair, cluichí agus eile.

Leabhar Breac
Foilsitheoir leabhar Gaeilge lonnaithe i gConamara.

Léargas
Tionscnamh trí Ghaeilge le daltaí bunscoile agus meánscoile; seans dul ar cuairt go tíortha eile agus tabhairt faoin Erasmus+ Deis rudaí nua a fhoghlaim agus bualadh le daoine nua.

Na Naíonraí Gaelacha
Is eagraíocht dheonach neamhspleách í Na Naíonraí Gaelacha, a bunaíodh in 1974 le tacú le naíonraí lasmuigh den Ghaeltacht. Is féidir le naíonraí a bhfuil ballraíocht acu le Na Naíonraí Gaelacha buntáiste a bhaint as tacaíochtaí agus deiseanna forbartha tríd an eagraíocht.

Nexus Tec
Earraí agus bréagáin oideachais.

Oifig an Choimisinéara Teanga
Comhairle a chuir ar an bpobal agus ar eagraíochtaí Gaeilge i dtaca le hAcht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Primary Planet / Eipic
An chéad iris nuachta do pháistí in Éirinn.

Qubizm
Táirge Oideachais Izak9 forbartha acu chun tuiscint níos fearr ar Mhata a fhuascailt i bpáistí.

Rockfield Educational Supplies
Soláthairtí agus acmhainní don seomra ranga.

Royal Dublin Society (RDS)
Clár oideachais idirghníomhach dírithe ar STEM. Beidh taispeántais ar leith dírithe ar scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta mar chuid den chomórtas in 2020.

SingFónaic
Is clár fónaice ar líne í SingFónaice. Tá carachtair, rainn, dánta, amhráin agus cluichí mar ghné lárnach den chlár fónaice. Tá SingFónaic deartha le haghaidh bunscoileanna, Gaelscoileanna & scoileanna Gaeltachta. Tá an clár go léir trí mheán na Gaeilge.

Wriggle Learning
Tugann Wriggle Learning tacaíocht do scoileanna ar mian leo cur leis an múineadh agus an fhoghlaim tríd an theicneolaíocht dhigiteach a úsáid.