Tá Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach ag glacadh le hiarratais anois don M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge & Gaeltachta 2020-2022 a mbeidh tús á chur leis i Méan Fómhair 2020. Is é an spríocdháta iontrála ná 30 Meitheamh 2020.

Is clár foghlama cumaisc nuálach é seo do phríomhoidí agus do mhúinteoirí ag leibhéal na bunscoile & na hiar-bhunscoile. Beidh an clár seo ag tárlú ar láthair agus ar líne.

Tá an clár maoinithe ag an Roinn Oideachais & Scileanna mar chuid de chur i bhfeidhm an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022. Ní bheidh ar mhicléinn ach €400 sa bhliain a íoc. Ta an clár ag freastal go sonrach ar shainriachtanais um fhorbairt ghairmiúil agus ar inniúlachtaí teangeolaíochta na múinteoirí i scoileanna lán-Ghaeilge, ar a n-áirítear príomhoidí, laistigh agus lasmuigh den Ghaeltacht.

Tá gach eolas le fáil anseo.