Le Chéile Trí Ghaeilge

[wpv-post-featured-image size=’full’]

Cuireann Gaeloideachas na deontais faoin scéim Le Chéile Trí Ghaeilge ar fáil do naíonraí agus do scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta le go mbeidh deis acu imeachtaí a reáchtáil i gcomhpháirt lena chéile.

Thar na mblianta, tá gach cineál imeachta eagraithe ag na rannpháirtithe: imeachtaí spóirt, turais, ceardlanna, ceolchoirmeacha, fiú ranganna do thuismitheoirí. Is féidir imeachtaí a reáchtáil idir na leibhéil, mar bhealach leis an leanúnachas a chur chun cinn, nó idir páirtithe sa Ghaeltacht agus lasmuigh di, le dlúthcheangal a chruthú. Is féidir aon rud gur mian libh a eagrú, ach is gá go mbeadh íosmhéid de 2 pháirtí éagsúla rannpháirteach san imeacht agus go mbeadh sé trí mheán na Gaeilge.

Cuirtear fáilte roimh réimse leathan imeachtaí agus roimh iarratais ó:

 • Naíonraí
 • Bunscoileanna
 • Iar-bhunscoileanna

Tá liosta againn d’eagraíochtaí a chuireann seirbhísí trí Ghaeilge ar fáil agus seans go mbeidh spreagadh ann daoibh agus sibh ag pleanáil i dtreo imeacht a reáchtáil – féach anseo.

Scéim dúnta anois do 2019

Tá an scéim dúnta anois (Meitheamh 2019) d’iarratais nua, agus liosta feithimh ann cheana féin do bhuiséad iomlán na scéime do 2019. Cuirfear fógra anseo nuair a bheidh fáil ar an scéim arís.

Tuilleadh eolais

Seo thíos na suimeanna a bheidh ar fáil i mbliana:

 • 2 rannpháirtí: uasmhéid €350
 • 3 rannpháirtí: uasmhéid €600
 • 4 rannpháirtí: uasmhéid €850
 • 5 rannpháirtí: uasmhéid €900
 • 6 rannpháirtí: uasmhéid €1000
 • 7 rannpháirtí: uasmhéid €1100
 • 8 rannpháirtí (nó níos mó): uasmhéid €1250

Baineann na deontais seo leis an tréimhse 04 Feabhra – 31 Deireadh Fómhair 2019 amháin. Ní féidir linn deontais a cheadú d’imeachtaí lasmuigh den tréimhse sin. Ní glacfar le haon admhálacha i ndiaidh an dátaí seo thuas.

Má tá ceist ar bith agat ina leith, seol ríomhphost chuig sandra@gaeloideachas.ie nó glaoigh ar an oifig ag 01-8535194. Tá an scéim deontais seo á maoiniú ag Foras na Gaeilge.

Coinníollacha na Scéime

Cuireann Gaeloideachas deontas d’imeachtaí ar fáil do scoileanna, naíonraí agus naíscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ar bhonn uile oileáin le deis a thabhairt dóibh imeacht dá rogha féin a reáchtáil trí mheán na Gaeilge chun leas chur chun cinn na teanga i measc na ndaltaí idir scoileanna, naíonraí agus naíscoileanna eile.

 1. Tá an tionscadal seo dírithe ar scoileanna agus naíonraí lán-Ghaeilge, laistigh agus lasmuigh den Ghaeltacht sa dá dhlínse.
 2. Is gá go mbeadh íosmhéid de 2 pháirtí éagsúla* rannpháirteach san imeacht.
 3. Ní cheadófar níos mó ná iarratas amháin in aghaidh na bliana d’aon scoil/naíonra.
 4. Is le scoil/naíonra amháin a íocfar an deontas – ní féidir deontas a íoc le haon tríú pháirtí. Bheadh muid fíorbhhíoch daoibh ach sonraí bainc na scoile/Naíonra a fháil agus sibh ag comhlánú an fhoirm iarratais.
 5. Is ar bhonn admhálacha agus tuairisce amháin a íocfar an deontas.
 6. Is féidir go mbainfidh na páirtithe le leibhéil éagsúla, i.e. naíonra le naíonra eile*, naíonra le bunscoil, nó bunscoil le hiar-bhunscoil, thuaidh agus theas.
 7. Féadfaidh scoileanna, naíonraí agus naíscoileanna lán-Ghaeilge imeacht a reáchtáil le scoileanna agus seirbhísí réamhscoile a fheidhmíonn trí Bhéarla ach is gá go mbeadh an imeacht féin trí mheán na Gaeilge
 8. Tabharfar tús áite d’iarratais de réir mar a thagann siad chun na hoifige, agus de réir buiséid teoranta na scéime. Moltar, más féidir, iarratas a dhéanamh roimh don imeacht tarlú, le deimhniú go mbeidh deontas ar fáil chuige.
 9. Cuirfear iarratais nach féidir a cheadú de dheasca ró-éilimh ar liosta feithimh.
 10. Bronnfar uasmhéid in aghaidh an imeachta bunaithe ar líon na scoileanna/naíonraí/naíscoileanna rannpháirteacha:
  • 2 rannpháirtí: uasmhéid €350
  • 3 rannpháirtí: uasmhéid €600
  • 4 rannpháirtí: uasmhéid €850
  • 5 rannpháirtí: uasmhéid €900
  • 6 rannpháirtí: uasmhéid €1000
  • 7 rannpháirtí: uasmhéid €1100
  • 8 rannpháirtí (nó níos mó): uasmhéid €1250
 11. Baineann na deontais seo leis an tréimhse 04 Feabhra – 31 Deireadh Fómhair 2019 amháin.
 12. Spriocdáta d’admhálacha agus tuairisc ná 24 Meitheamh 2019 d’imeachtaí i seimeastar 1 agus an 31 Deireadh Fómhair 2019 d’imeachtaí i seimeastar 2
 13. Ar bhonn dea-chleachtais, moltar go mbeadh comhroinnt costais idir na rannpháirtithe i gceist, ach luíonn sé faoin iarratasóir é seo a bhainistiú.
 14. Is gá go gcuirfí tuairisc c.200 focal ar an imeacht chuig Gaeloideachas.
 15. Tá cead ag Gaeloideachas deontas a aisghairm i leith mí-úsáide.

*Ní aithneofar dhá sheisiún naíonra sa tseirbhís naíonra céanna mar dhá rannpháirtí éagsúla.

Bheadh muid fíorbhuíoch do naíonraí agus scoileanna na hadmhálacha a sheoladh isteach chugann díreach tar éis na himeachta a bheith thart.