Staitisticí

[wpv-post-featured-image size=’full’]

Gach bliain, scagann Gaeloideachas staitisticí ó na naíonraí lasmuigh den Ghaeltacht agus ó na scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Cabhraíonn na staitisticí seo linn pleanáil straitéiseach a dhéanamh ar fhorbairt agus riachtanais na hearnála, agus tacaíocht éifeachtach a chur ar fáil do na naíonraí agus scoileanna.

Tá sé mar sprioc againn chomh maith eolas cruinn agus cuimsitheach a sholáthar don phobal maidir leis an earnáil. Foilseofar staitisticí ginearálta dá réir, ach faoi pholasaí Gaeloideachas ní chuirfear eolas faoi aon naíonra nó scoil ar leith ar fáil go poiblí, nó d’aon tríú pháirtí gan cead i scríbhinn a fháil ón naíonra no scoil roimh ré.

Naíonraí

Chuir 160 naíonra lasmuigh den Ghaeltacht staitisticí ar fáil do Gaeloideachas don scoilbhliain 2018-19. Tugann an t-eolas seo léargas dúinn ar earnáil atá beo agus bríomhar, agus a bhfuil an-éileamh ar a cuid seirbhísí. Cuireann an 160 naíonra seo 287 seisiún ar fáil. Is léir go bhfuil éileamh i bhfad níos mó ann – deir 64% de na naíonraí go bhfuil liostaí feithimh acu. Is naíonraí pobail iad beagnach trian de na seirbhísí, agus is naíonraí príobháideacha iad 61%. Tá freastal á dhéanamh ag na naionraí ar 4980 leanaí san iomlán. Sin beagnach 4% de na leanaí iomlán sa tír idir aois 3-6 a fhreastalaíonn ar sheirbhísí luathbhlianta atá ag freastal ar naíonraí lasmuigh den Ghaeltacht! As na leanaí sin, tá Gaeilge sa bhaile ag 3% agus tá teanga bhaile nach Gaeilge nó Béarla í ag 3% eile. Is Béarla a labhraíonn 94% de na leanaí sa bhaile. Tá riachtanais bhreise, idir riachtanais speisialta intleachtúla agus fhisiciúla, ag 3% de na leanaí sna naíonraí.

Naíonraí 2018 19

 • 160 naíonra lasmuigh den Ghaeltacht, ag cur 287 seisiún ar fáil
 • 64% le liosta feithimh (102/160)
 • 29% gur naíonraí pobail iad (47/160)
 • 37% ar láthair scoile (59/160)
 • 98% rannpháirteach sa scéim COLÓ (157/160)
 • 611 múinteoirí naíonra, 56% (344) lánaimseartha agus 44% (267) páirtaimseartha
 • 15% le cáilíocht TEG (92/611)
 • 4980 leanaí
 • 3% le teanga bhaile eile (131/4980)
 • 3 % le Gaeilge sa bhaile (155/4980)
 • 3% le RSO (163/4980)

Bunscoileanna

Léiríonn staitisticí na Roinne Oideachais &Scileanna gur 3.6% de dhaltaí i bPoblacht na hÉireann atá á mhúineadh trí mheán na Gaeilge sa scoilbhliain 2018/19.

 

 

 

26 Co. lasmuigh den Ghaeltacht

Gaeltacht

26 Co. iomlán

6 Co. iomlán

Iomlán 

Daltaí

37,838 

7,633 

45,471 

4,351 

49,822 

Scoileanna

145 

106 

251 

35 

286 

Iar-bhunscoileanna

Bhí líon na ndaltaí atá á dteagasc trí Ghaeilge sa bhunscoil i bPoblacht na hÉireann ag an leibhéal is airde riamh sa scoilbhliain 2018/19. 6.4% de dhaltaí bunscoile a bhí ann i 2000 agus 8.1% atá ann i 2018/19. Léiríonn staitisticí na Roinne Oideachais & Scileanna go bhfuil beagnach duine as gach 12 dalta ag fáil a gcuid oideachais trí mheán na Ghaeilge.

26 Co. lasmuigh den Ghaeltacht

Gaeltacht

26 Co. iomlán

6 Co. iomlán

Iomlán 

Daltaí

10,842 

3,739 

14,581 

1,203 

15,784 

Scoileanna

44 

28 

72 

78 

 

Feachtas Gaelscoil4all

Feachtas na Scoileanna Nua

Scoileanna DEIS

Is scoileanna DEIS iad 29% as líon iomlán na mbunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ó dheas, 72 scoil san iomlán sa scoilbhliain 2017-18.

Is scoileanna DEIS iad 12.5% as líon iomlán na n-iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ó dheas, 9 scoil san iomlán sa scoilbhliain 2017-18.

Díríonn an clár DEIS ar riachtanais oideachais pháistí agus dhaoine óga ó phobail faoi mhíbhuntáiste. Faigheann scoileanna DEIS roinnt acmhainní agus tacaíochtaí breise. Ina measc, foireann bhreise, maoiniú agus rochtain ar chláir éagsúla litearthachta agus uimhearthachta. Bíonn an Scéim Theagmhála Baile, Scoile agus an Phobail, agus an Clár Críochnaithe Scoile i bhfeidhm i roinnt scoileanna.

Tá tuilleadh eolais maidir le DEIS ar fáil ar shuíomh na Roinne Oideachais agus Scileanna.

Oideachas Speisialta

Freastalaíonn scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ar pháistí faoi mhíchumas fisiciúil agus faoi mhíchumas intleachta go rialta; daltaí le deacrachtaí radhairc agus éisteachta, neamhoird de chuid speictream an uathachais, disléicse, agus riachtanais speisialta oideachais eile.

Tá aonaid uathachais nó ranganna speisialta ar fáil i 5% de na bunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ó dheas, 13 scoil san iomlán sa scoilbhliain 2017-18.

Tá aonaid uathachais nó ranganna speisialta ar fáil i 6% de na hiar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ó dheas, 4 scoil san iomlán sa scoilbhliain 2017-18.

Tá tuilleadh eolais maidir le soláthar agus tacaíochtaí do dhaoine óga a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ar fáil ar shuíomh na Comhairle Náisiúnta Um Oideachas Speisialta (NCSE)

Foinsí eolais eile: