Tionól Forbartha

[wpv-post-featured-image size=’full’]

Ag Saibhriú na Teanga tríd an Sóisialú sa Scoil lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta

Bhí Tionól Forbartha Gaeloideachas i bpáirt le COGG ar siúl i gCorcaigh i mbliana, in Óstán Pháirc Bhaile an Róistigh, Dúglas, ar an Aoine 15ú Samhain 2019. D’fhreastal os cionn 450 duine, idir príomhoidí, múinteoirí agus mic léinn ón earnáil lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta, ionadaithe ón Roinn Oideachais agus Scileanna, mar aon le aíonna speisialta agus lucht seastán. Tá na cur i láthair ó na ceardlanna ar fáil, oiread agus is féidir, de réir na catagóir thíos. Cuirfimid leis an mbailiúchán de réir a chéile, tá súil againn! 

Míle buíochas arís le gach éinne a thaisteal le bheith linn ar an lá – le Coláiste Ghobnatan, Pobalscoil Chorca Dhuibhne agus Gaelscoil Uí Ríordáin as a gcuid ceoil agus dreas cainte den scoth a dhéanamh, leis na saineolaithe a labhair ag ceardlanna agus léachtaí tríd an lá, le bord stiúrtha Gaeloideachas, le COGG as a gcuid comhoibrithe ar an ócáid agus chuile dhuine a chinntigh go mbeadh ócáid an-rathúil againn arís i mbliana. Thug an slua ollmhór mac léinn ó Institiúid Oideachais Marino agus Coláiste Mhuire gan Smál inspreagadh agus ardú croí dúinn ar fad chomh maith – ár mbuíochas lena gcuid léachtóirí díograiseacha a thug ann dóibh.

Ár mbuíochas ach go háirithe le Foras na Gaeilge as a gcuid tacaíochta agus as an maoiniú a thugtar don eagraíocht chun an Tionól Forbartha seo a reachtáil chuile bhliain.

Bhí réimse leathan cheardlann ar siúl don bhunleibhéal agus don iar-bhunleibhéal arís i mbliana. Is féidir an clár a íoslódáil anseo: Clár iomlán 15.11.2019

Bhí áthas an domhain orainn go raibh an tOllamh Enlli Thomas ó Scoil an Oideachais agus na Forbartha Daonna Ollscoil Bangor, an Bhreatain Bheag, linn mar phríomhchainteoir. Tá go leor taighde déanta ag Enlli agus go leor ailt acadúla foilsithe aici ar an sealbhú teanga, úsáid teanga, cúrsaí measúnaithe do dhaoine dátheangacha, mar aon le modhanna oideachais don seachadadh, sealbhú agus úsáid teanga. Chuir saineolas an Ollaimh Thomas go mór le clár na bliana seo agus téama na hócáide.

Seo an cur i láthair a thug sí: Language socialisation among pupils – lessons from the Welsh language context

Is féidir éisteacht le taifead ar an gcaint anseo. 

Bhí an tAire Oideachais, Joe McHugh, linn maidin an 15ú Samhain freisin leis an Tionól Forbartha a sheoladh go hoifigiúil agus aitheasc a thabhairt. Thug óráid an Aire Oideachais agus Scileanna, Joe McHugh misneach dúinn ach go háirithe nuair a mhaígh an tAire nach mbeidh aon athrú ar stádas na Gaeilge mar chroíábhar sa tSraith Shinsearach, rud a fuair bualadh bos croíúil ón slua.

I measc na gceardlann d’oideachasóirí bunleibhéil, bhí: drámaíocht, puipéadóireacht, cruinneas agus saibhreas na Gaeilge, scileanna matamaitice, an léitheoireacht Ghaeilge sna hardranganna sa bhunscoil, seánraí scríbhneoireachta, teanga an tsóisialaithe, teicnolaíocht na faisnéise agus códú, acmhainní praiticiúla don seomra ranga agus neart eile! Crochfar ábhar anseo de réir mar a thagann sé chugainn ó na cainteoirí. 

Ar an Satharn, 16ú Samhain 2019, bhí ceardlann speisialta do thuismitheoirí mar chuid dár Tionól Forbartha.

Bhí an cheardlann dírithe ar thuismitheoirí agus ar chaomhnóirí a bhfuil páistí acu ag freastal ar naíonra nó ar scoil lán-Ghaeilge nó Ghaeltachta, agus oiriúnach do chách, beag beann ar a leibhéal líofachta sa Ghaeilge. Tá súil againn nótaí ón gceardlann a chur ar fáil go luath. 

Tionól 2019

Ionadaíocht do Mhúinteoirí agus Phríomhoidí atá ag teagasc

De bharr gur oiliúint ghairmiúil atá i gceist, tá ionadaíocht ar fáil don Tionól Forbartha arís i mbliana. Is féidir le scoileanna cur isteach ar ionadaíocht do mhúinteoir amháin freastal ar an Tionól Forbartha ach ainm an mhúinteora a chlárú roimh ré le COGG (eolas@cogg.ie) agus éileamh a dhéanamh tríd an gcóras OLCS i ndiaidh an Tionóil.

Maidir le hionadaíocht do phríomhoidí atá ag teagasc is gá teagmháil a dhéanamh le COGG (eolas@cogg.ie) le breis eolais agus na foirmeacha cuí a fháil.

Teastais Tinrimh

Tá teastais tinrimh ar fáil do thoscairí atá á lorg tar éis an Tionóil Forbartha. Tá teastais ar fáil d’imeachtaí a bhaineann le forbairt ghairmiúil ar an Aoine agus ar an Satharn araon. Déan teagmháil le hoifig Gaeloideachas le do theastas a fháil.

Cosaint Sonraí

Bailíonn Gaeloideachas sonraí ó thoscairí, aíonna agus cainteoirí ar mhaithe leis an Tionól Forbartha a phleanáil, a reáchtáil agus a bhainistiú go héifeachtach, mar aon leis an eolas is deireanaí a scaipeadh maidir leis an imeacht féin agus an gclár. Glacann Gaeloideachas go dáiríre lena ról do chuid sonraí a chosaint agus déanfar gach iarracht a chinntiú go bhfuil do shonraí á mbailiú, á bpróiseáil, á stóráil, agus á scriosadh de réir na reachtaíochta reatha um chosaint sonraí. Ní choinneofar sonraí pearsanta lena bhféadfar duine a aithint níos faide ná mar is gá. Ní roinnfidh Gaeloideachas sonraí ar aon tríú páirtí gan toiliú sainráite feasach a fháil ar dtús. Cúiseanna a bhfuil sonraí á mbailiú:

  • Chun an Tionól Forbartha a phleanáil, a reáchtáil agus a bhainistiú go héifeachtach
  • Chun íocaíochtaí a phróiseáil
  • Chun eolas agus agus uasdátaithe cuí a scaipeadh orthu siúd a bheidh ag freastal
  • Chun staitisticí a bhailiú maidir le freastal

Grianghraif ag an Tionól Forbartha

Breathnaigh siar ar na grianghraif ón Tionól Forbartha anseo! 

Bhí grianghraif agus físeáin éagsúla á dtógáil le linn an Tionóil Forbartha. Bainfear úsáid as na grianghraif/físeáin seo go hinmheánach agus go seachtrach le poiblíocht/margaíocht a dhéanamh ar obair Gaeloideachas. D’fhéadfadh Gaeloideachas an t-ábhar seo a úsáid i bhfoirm clóite nó i bhfoirm dhigiteach in áiteanna éagsúla: cuir i láthair, fógraíocht, suíomhanna idirlín, meáin shóisialta, foilseacháin agus áiteanna eile ina measc. Sa chás nach bhfuil tú ag iarraidh go dtógfar grianghraf díot, ní mór sin a chur in iúl do bhall foirne Gaeloideachas ar an lá.

Is féidir iarratas a chur go Gaeloideachas gan íomhá(anna) díot a úsáid ag am ar bith. Sa chás seo, ní bhainfear úsáid as íomhánna díot in aon ábhar nua sa todhchaí ach d’fhéadfadh go mbeadh siad fós le feiceáil i bhfoilseacháin agus ábhair eile a bhí ar fáil roimh d’iarratas. Tá féidearthacht ann go gcoinneofar roinnt grianghraf agus físeán go buan mar chuid de chartlann na heagraíochta.